Школа "Интензив"
5 лесни правила, за да образувате въпроси на английски език

5 лесни правила, за да образувате въпроси на английски език

questions-blog-sh.jpg

1. Основното правило в образуване на въпроси в английски език е: разменете местата на подлога и първия спомагателен глагол в изречението, ако глаголът в изречението е “to be” направете инверсията с него.

Examples:

It is raining. = Is it raining?

He can speak Japanese. = Can he speak Japanese?

They have lived here a long time. = Have they lived here a long time?

She will arrive at eight o'clock. = Will she arrive at eight o'clock?

He was driving fast. = Was he driving fast?

You have been smoking. = Have you been smoking?

2. Ако спомагателен глагол липсва, тогава използвайте спомагателен глагол “to do” в сегашно или минало време, като „върнете“ основния глагол в инфинитивната му форма.

Examples:

You speak fluent German. = Do you speak fluent French?

She lives in New York. = Does she live in New York?

The children wrote their homework. = Did the children wrote their homework?

They use to work in London. = Did they work in London?

He had an accident. = Did he have an accident?

3. Използвайте основното правило или правили № 2, когато образувате и въпроси с въпросителни думи, като в началото поставите и съответната въпросителна дума.

Examples:

How often does she use it?

How long have they live here?

What time will she arrive?

Why don't you come?

Where do you work?

How many did you buy?

Which one do you like?

Whose car were you driving?

4. Ако в въпросителната дума е съпроводена от предлог, то той отива в края на въпроса.

Examples:

Who did you speak to? /С/ на кого говори?/

What are you looking at? /Към какво гледат?/

Where does he come from? /От къде е той?/

5. При въпроси, в които се пита за извършителя на действието who, what и which заместват подлога, а изречението следва стандартната структура - подлог (заменен от въпросителна дума), сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснени.

Examples:

Who is coming to lunch?

Who do you want to invite to lunch?

What happened?

What did you do?