Школа "Интензив"
Броими и неброими съществителни

Броими и неброими съществителни

countables-ang-chart.jpg

Countable and Uncountable nouns

Разделението на броими и неброими съществителни е важно в английския език, защото това е свързано с употребата на различни категории думи поясняващо съществителните. Така например неопределителния член a/an и many (много) се употребяват само с броими съществителни, докато much (много) се употребява с неброими съществителни.

Критерий за разграничаването на двата вида съществителни е това дали думата има форми и за единствено и за множествено число. Не се подвеждайте по това дали на български можете да образувате единствено и множествено число, защото в много случаи думата в българския й вариант има и двете числа докато на английски не.

Ето защо ви предлагаме някои практични правила да се ориентирате за това дали съществителното е броимо или не на английски език.

1) Всички съществителни със значение на течности, вид газ или вещества съществуващи в насипно състояние са неброими.

2) Абстрактните думи са неброими съществителни

3) Всички съществителни, които означават материал, от който се прави нещо, са неброими.

4) People е броимо същ., защото  е мн.ч. на person

5) Трябва да внимавате със събирателните съществителни (collectives), защото обикновено те са броими, но има и някои неброими, като - food, money

6) Има съществителни, които са само с форма за мн.ч., напр. cattle, clothes, earnings, (reading) glasses, trousers, shorts, scissors, binoculars.

7) Има съществителни, които се използват като имена в ед.ч., но означават множество - news, gymnastics, athletics, economics, physics, politics.