Школа "Интензив"
4 различни нюанса на думата ХАРТИЯ

4 различни нюанса на думата ХАРТИЯ

1.   

paper-stack.jpg

1. КАТЕГОРИЯ 1 – лист хартия – “sheet of paper ”= “a piece of paper”

wax paper - восъчна хартия

wrapping paper – хартия за увиване на подаръци

paper towels – кухненска хартия

toilet paper – тоалетна хартия

fold a piece of paper – сгъвам парче хартия

crumple up a piece of paper – смачквам на топка лист хартия

rip/tear a piece of paper – късам листа хартия

scraps of paper – накъсани парченца хартия

 2. КАТЕГОРИЯ 2 – “paper”= ”newspaper”- вестник (обикновено в устната реч двете думи са синоними и се използва по-кратката)

Did you read today’s paper? – Чете ли днешния вестник

The TV guide is published in the Sunday paper. – Пограмата на телевизиите е публикувана в неделния вестник.

The scandal was all over the papers. (= published in many different newspapers)

   Скандалът беше отразен във всички вестници.

My brother writes for the local paper. (= he is a journalist who writes articles for the local newspaper) – Брат ми пише за местния вестник.

 3. КАТЕГОРИЯ 3 - “paper”= ”official papers официални документи

We had to show the immigration agent our papers. – Трябваше да покажем на служителя от имиграционната агенция личните си документи.

The divorce is almost finalized; we just need to sign the papers. – Разводът беше почти финализиран, трябваше да се подпишат само документите.

Exporting goods is easier if you have all the papers in order. – Износът на стоки е по-лесен, ако имаш изрядни документи.

She got her walking papers last week; now she’s looking for a new job. – Тя си получи предизвестието за съкращаването си миналата седмица, а сега си търси нова работа.

 4. КАТЕГОРИЯ 4 - “paper”= ”academic writing” – писмена разработка в учебно заведение; научна статия

The students turn in their papers , the teacher grades the papers and hands the papers back.

 – Студентите си предават писмените работи, учителят ги оценява и им ги връща.

After the paper is published, other scientists can discuss it with the original writer, who might also have the chance to present the paper at a conference.След като статията е публикувана другите учени могат да я обсъдят с автора й, който има вероятност да представи статията на конференцията.